داستان

در این روزهای سرد، در این روزهای سخت، بروم یا بمانم؟!