داستان

مرد تاریکی برای ادامه تحقیق خود بر روی پوست مصنوعی احتیاج به پول دارد. به همین دلیل مقداری پول از پیتر روکر، قاچاقچی مواد مخدر سرقت می کند. روکر می خواهد منبع قدرت مرد تاریکی را پیدا کند و....