داستان

در فیلم کاراگاه دی چهار پادشاه آسمانی : کاراگاه دی در حالی که مشغول بررسی پرونده یک جنایت است، باید از خودش در برابر اتهامات امپراطور وو دفاع کند...