داستان

گروهی از سارقان نقشه دزدی در طول طوفان را میکشند و زمانی که یک پلیس سعی میکند همه افراد حاضر در ساختمان را مجبور به تخلیه کند، با مشکل مواجه میشوند...