داستان

داستان زندگی کاری و شخصی گروهی از افراد شاغل که در اداره هواشناسی کره مشغول هستند و با اتفاقات غیرمنتظره ای روبرو می شوند و...