داستان

نبرد شدیدی در مسابقات مقدماتی توکیو برای کسب سه جایگاه باقی مانده در مسابقات ملی والیبال در جریان است. دبیرستان نکوما، دبیرستان فوکورودانی، آکادمی نوهبی و آکادمی ایتاچیاما.