داستان

یک دانشمند آب و هوا برای مقابله با جو و طوفانی که به وجود آمده است راه حلی دارد ، راه حلی که اگر موفق نشود ممکن است جهان...