داستان

فیلم پادشاهی 2 داستان مرد جوانی را دنبال می کند که از کودکی آرزو دارد ژنرال شود و یانگ ژنگ که هدفش اتحاد است در این مسیر چالش های مختلفی دارد که ...