داستان

یک داستان از سه ماجرا که عشق، تعهد و وفاداری بین زوج ها و دوستان را بررسی می کند و ...