داستان

از طرف ملکه زنبور عسل ها خبر می آورند که رقابت بزرگی در راه است و مایا زنبور عسل می بایست کندوی خود را به کمک دیگر زنبور ها برای تغذیه زنبور های عسل ورزشکار آماده کند.