داستان

ماجراهای جالب «سیلور هچ» در مسیر مسابقه. «بیگ کریس» یک روش مبتکرانه و خلاقانه برای تمیز کردن و کاهش مصرف سوخت ماشین روری دارد...