داستان

آیان با فریب دادن یک مدل ، با او ازدواج می کند ، هنگامی که او خاطرات خود را در گاراژ خانواده اش می گذارد و به او اجازه می دهد تا او را دنبال کند