داستان

هارامراج مردی که از زن ها متنفر است به برادر کوچکش میگوید که از آنها دوری کند ولی ...