داستان

یک زندانی و پلیس سابق به نام اسپنسر پس از آزادی به دنیای زیرزمینی جرم در بوستون بازمی‌گردد، تا یک پرونده توطئه قتل را حل و فصل کند.