داستان

واکس ماکینا به همراه گروهی از قهرمانان شجاع و عجیب، تلاش می کنند تا برای نجات قلمرو اکسندریا از نیروهای جادویی و تاریک شرور، هر کاری که می توانند انجام دهند و از آنجا محافظت کنند و...