داستان

شاهدختی قرار است با یک مرد بدجنس و شرور ازدواج کند، اما او تن به این ازدواج نمی دهد. شاهدخت دزدیده شده و در یکی از برج های قصر پدرش زندانی می شود و...