داستان

اسکات کالوین در آستانه شصت و پنج سالگی متوجه می شود که دیگر نمی تواند بابا نوئل بماند. او می داند که برای بازنشسته شدن باید جانشین مناسبی برای خود پیدا کند و...