داستان

پس از آنکه پدر یک خانواده برای یک سفر کاری پرخطر موقتاً آنها را ترک می کند، پسری نوجوان باید با نگرانی های مادرش درمورد آینده کنار بیاید و سعی کند مانع از فروپاشی خانواده شود...