داستان

مرد جوانی که بر اثر یک تصادف به نیمی انسان و نیمی روح تبدیل شده است، توسط فرشتگان مرگ استخدام می شود تا ماموریت های ویژه ای را به انجام برساند و...