داستان

دو جناح مخالف روبات های مبدل بیگانه در نبردی که سرنوشت زمین را تعیین می کند، با هم درگیر می شوند...